ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

Oἱ τοπικοί ἅγιοι αποτελοῦν τήν πνευματική ὀμπρέλα, τό ἄσειστον τεῖχος, τήν ασπίδα προστασίας κάθε περιοχῆς μαζί βεβαίως μέ ὅλους τούς λοιπούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅλοι οἱ ἅγιοι δέχθηκαν τή φωνή τοῦ Θεοῦ, ἐπαύξησαν μέ κόπο καί ἱδρῶτα τόσο τήν πίστη ὅσο καί τήν αγάπη τους στόν Σαρκωθέντα, Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριό μας, τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἔζησαν μέ απόλυτη ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, αγάπησαν τόν Χριστό μέ ὅλη τους τήν ὕπαρξη καί αφιέρωσαν τά πάντα στήν διακονία Του.

Ἔζησαν τή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί μέ τόν αγῶνα τους ἐξαγιάσθηκαν καί ἔγιναν φωτεινοί ὁδοδεῖκτες πορείας γιά ὅλους.
Οἱ ἅγιοι μᾶς ὑποδεικνύουν τήν ὁδό πρός τήν αλήθεια καί τό φῶς, πρός τήν
αἰώνια ζωή «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός καί ἡ  λήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰω14,6), εἶπεν ὁ Κύριός μας. Καί πράγματι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός κατά τήν Μεταμόρφωση
«Αὐτοῦ ακούετε» (Ματθ.17,5) σημαίνει νά ακολουθήσουμε τήν αλήθεια μέ σταθερότητα προκειμένου νά κερδίσουμε τήν ὄντως ζωή, πού δέν εἶναι ἄλλη από τή μετοχή μας στή δόξα Του καί τήν αγάπη Του. Τή βεβαιότητα αὐτή μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ τόποι από τούς ὁποίους πέρασαν καί ἐξαγίασαν.

Ἀπ᾽ τό «Λιθάρι» ὁ ἈπόστολοςΠαῦλος, ὁ ἱδρυτής τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὁ
Μέγας Ἀλκίσων πό τά ἐρείπια τῆς ὁμώνυμης Βασιλικῆς του, ὁ νεομάρτυρας Χρῆστος, πού γέννησε ἡ πόλη τῆς Πρέβεζας.

Ἀπό τούς Παπαδάτες, τούς Χαλκιάδες καί τόσα ἄλλα μέρη τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ἀλλά ακόμη καί τό χαριτόβρυτο καί ἄφθαρτο σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος πού πέρασε από τά μέρη μας ἔγινε αἰτία μεταβολῆς τῶν ὀνομάτων, περιοχῶν καί χωριῶν.
Οἱ ἅγιοι Ἀναστάσιος, Ἀττικός, Ἡλιόδωρος καί Δονᾶτος τῶν πρώτων αἰώνων, ὡς Ἐπίσκοποι Νικοπόλεως περιφρουροῦν καί σκέπουν μέ τά νέφη τῶν πρεσβειῶν τους τήν Μητρόπολή μας.

Στούς ἁγίους μας πού δέν εἶναι μόνο πρεσβευτές καί προστάτες αλλά πρότυπα ἐν Χριστῷ ζωῆς καί μέτρο τῆς πρός τόν Χριστόν αγάπης ἑκάστου. Εὔχομαι ἡ Χριστομίμητη ζωή τους νά αποτελέσει αφορμή παρότρυνσης ὥστε τό νέο ἔτος μιμούμενοι τόν αγῶνα τους καί τίς αρετές τους νά τό ζήσουμε εἰρηνικά, χαρούμενα καί προπαντός χαριτωμένα μέ δαψίλεια ὑλικῶν καί πνευματικῶν αγαθῶν.

Μέ αγάπη Χριστοῦ
Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης

ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ

1) Ἁγίου Χαραλάμπους, πολιούχου Πρεβέζης (10 Φεβρουαρίου).

2) Ἁγίου Βησσαρίωνος, πολιούχου Φιλιππιάδος (15 Σεπτεμβρίου).

3) Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, ἱδρυτοῦ Ἐκκλησίας Νικοπόλεως (29 Ἰουνίου) (προσκύνημα Ἁγίου Παύλου εἰς τόπον πρώτου κηρύγματος αὐτοῦ εἰς Λιθάρι, 65 μ.Χ.).

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

1. Ἡλιόδωρος ἐπίσκοπος Νικοπόλεως (4ος αἰ.)
2. Δονᾶτος ἐπίσκοπος Νικοπόλεως (5ος αἰ.)
3. Ἀττικός ἐπίσκοπος Νικοπόλεως (5ος αἰ.)
4. Ἀναστάσιος ἐπίσκοπος Νικοπόλεως (8ος αἰ.)
5. Ἀλκίσων ἐπίσκοπος Νικοπόλεως (6ος αἰ.) Τιμᾶται ἡ μνήμη του τήν 28η Σεμπτεμβρίου.
6. Χρῆστος νεομάρτυς ἐκ Πρεβέζης (17ος αἰ.). Τιμᾶται ἡ μνήμη του τήν 5η Αὐγούστου.
7. Ὀνούφριος ὅσιος, ὁ ἐν Κορωνησία (18ος αἰ.). Τιμᾶται ἡ μνήμη του τήν 12η Ἰουνίου.

Ἡ μνήμη ἁπάντων τῶν ἁγίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης τιμᾶται τήν πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἑκάστου ἔτους